phone email instagram facebook linkedin
۰۹۱۶۹۶۸۳۸۲۶ - ۰۹۱۲۳۲۲۷۶۸۹
bisimiranco@gmail.com
میکروفن بیسیم

میکروفن مشتی

اطلاعات میکروفن مشتی

دارای دو فیش 

مناسب برای انواع بیسیم ها 

در میکروفن مشتی بیسیم به کمر وصل می شود و میکروفن از زیر لباس به بیسیم وصل می شود و روی شانه قرار می گیرد.

شخص با کمی خم کردن سر به طرفین به راحتی می تواند  صحبت کند و صدایش را با بیسیم ارسال کند.